phoenix
(Số) 分`(phận) 是'() (do) 子'(con) 人'(người) 選'(lựa) 択'(chọn)
内'(trong) (sự) 置"(sắp) 措'(đặt) 備"(sẵn) 之'(của) (thượng) (đế)